Deze verklaring werd opgesteld om te voldoen aan de Europese verordening 2016/679, in het Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ genoemd.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

www.checkit.be is een website beheerd door het Waarborg- en sociale Fonds voor de Vastgoedsector (Fonds 323), Vrije Beroepen (Liberform), Podiumkunsten (Podiumkunsten) en Audiovisuele sector en de filmproductie (Mediarte). Dit zijn allen fondsen voor bestaanszekerheid en worden hier ‘de fondsen’ genoemd. Zij hebben via deze website als doel het aanbieden van Checkit, een intersectorale tool die inzet op strategisch competentiedenken.

Om deze taken uit te voeren, zijn de fondsen gemachtigd om, binnen de sectorale sfeer, persoonsgegevens te verwerken die komen van de verschillende bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De fondsen verbinden zich er toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.
Indien u opmerkingen heeft of verduidelijkingen wenst over deze privacyverklaring, kan u ons contacteren op het volgende adres:

Fonds 323 (Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector)
+32 479843261
Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent

U kan ons indien gewenst ook contacteren op het volgende e-mailadres: info@checkit.be.

Welke gegevens over u verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij verwerken staan opgesomd in de tabel hieronder. U kan meteen ook zien wat de bron van deze gegevens is. 

 

Categorie gegevensCategorie betrokkenenBron
Persoonlijke identificatiegegevensBegunstigden van de fondsenNetwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, rijksregister, betrokkene zelf
Persoonlijke contactgegevensBegunstigden van de fondsenNetwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, rijksregister, betrokkene zelf
Organisatie van het werkBegunstigden van de fondsenNetwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, rijksregister, betrokkene zelf
AfbeeldingenZij die hiervoor toestemming hebben gegevenBetrokkene zelf

 

Onder ‘Begunstigden van de fondsen’ vallen de werkgevers/zaakvoerders van de organisatie binnen de verschillende sectoren. Met werkgevers bedoelen we hier de ‘wettelijke vertegenwoordigers van de rechtspersonen’.

Waarom verzamelen wij gegevens over u?

 
Doel van de verwerking Rechtsgrond tot de verwerking
Het financieel steunen van bedrijven die inzetten op leren en werken in het kader van het industrieel leerlingenwezen Wettelijke verplichting
Het compenseren van de loonkost voor de werkgevers die landingsbanen op hun payroll hebben Wettelijke verplichting
Controleren van uw identiteit indien u bepaalde gegevens wenst op te vragen. Gerechtvaardigde Belangen
Antwoorden op vragen die u ons stelt (briefwisseling, e-mail uitwisseling, andere). Gerechtvaardigde Belangen
Interview voor magazines Toestemming
  De relevante wetgevingen en besluiten die ons een wettelijke basis geven voor onze verwerkingen:
 • de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;
 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft. De teksten daarvan zijn beschikbaar op de websites van de verschillende fondsen (www.fonds323.be, https://www.mediarte.be, https://www.podiumkunsten.be/, https://www.liberform.be/) en op de websites van het Belgisch Staatsblad (www.ejustice.just.fgov.be) en van de federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be)

Wat bedoelen wij juist met "gerechtvaardigde belangen"?

In de vorige sectie verwezen we soms naar ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtsgrond. Dit verdient een woordje uitleg. Een gerechtvaardigd belang kan ingeroepen worden indien het voor u redelijkerwijs te verwachten is dat we uw data gaan verwerken, zonder dat het voor u een grote impact teweegbrengt (bv. een impact op uw privacy, of op uw vrijheden).
Wanneer onze gerechtvaardigde belangen van toepassing zijn werd opgenomen in de tabel in voorgaande paragraaf.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij hanteren voor alle gegevens onze standaard criteria, zoals weergegeven in volgende tabel:

 

Categorie gegevensCategorie betrokkenenBewaartermijn OF gebruikte criteria
Persoonlijke identificatiegegevensBegunstigden van de fondsenStandaard criteria
Persoonlijke contactgegevensBegunstigden van de fondsenStandaard criteria
Persoonlijke bijzonderhedenBegunstigden van de fondsenStandaard criteria
AfbeeldingenZij die hiervoor toestemming hebben gegevenTot intrekking toestemming

 

De ‘standaard criteria’ zijn de volgende: gegevens worden bijgehouden 

 • zolang de persoon actief is in een sector met een extra buffer van 10 jaar omwille van bewijsdoeleinden;
 • indien de persoon niet meer actief is in een sector, maar ook de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, worden de gegevens bijgehouden tot aan de wettelijke pensioenleeftijd met opnieuw een buffer van 10 jaar omwille van bewijsdoeleinden;

Aan welke partijen geven wij uw gegevens door?

Wij maken gebruik van volgende categorieën van verwerkers. Deze verwerken (een deel van) uw gegevens enkel en alleen in onze opdracht. Het is contractueel overeengekomen dat deze partijen uw gegevens nooit zullen gebruiken voor eigen doeleinden.

 • Software leveranciers
 • Coaching organisaties
 • Post en drukbedrijven

 

Naast de verwerkers die enkel en alleen gegevens verwerken in onze opdracht, geven wij (een aantal van) uw gegevens in voorkomend geval ook door aan een aantal andere verwerkingsverantwoordelijken. Deze kunnen uw gegevens verder gebruiken voor doeleinden die niet noodzakelijk overeenkomen met onze doeleinden. Indien u daarbij verdere vragen hebt, raden we u aan om contact op te nemen met de desbetreffende verantwoordelijke.
Let wel, wij geven uw gegevens enkel door omdat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen en/of indien deze derden beschikken over de juiste machtiging en/of indien u daar expliciet uw toestemming voor gegeven hebt. Het kan hierbij gaan om:

 • openbare instellingen
 • financiële instellingen
 • belastingadministratie
 • sociale zekerheidsdiensten
 • externe auditor

Wat zijn uw rechten?

Dankzij de AVG wetgeving hebt u heel wat rechten. Wij sommen ze hierna even allemaal op voor u. Bij vragen hoe u deze rechten kan uitoefenen kan u contact opnemen met info@checkit.be .

1. Recht om geïnformeerd te zijn

Wij zijn verplicht om u te informeren over de verwerkingen die plaatsvinden met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is de manier om aan dit recht te voldoen.

2. Recht van inzage

U hebt het recht om ons een kopie te vragen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Daarnaast zijn wij ook verplicht om u informatie te geven omtrent de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers van de gegevens, de bewaartermijn, het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van de gegevens, de doorgifte naar derde landen, en het eventuele bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering.

3. Recht op retificatie

U hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens verbeteren en/of vervolledigen, indien u merkt dat er gegevens fout zijn en/of ontbreken.

4. Recht op gegevenswissing

Het recht op gegevenswissing is slechts in bepaalde gevallen van toepassing. U kan verwijdering aanvragen indien de verwerking niet meer rechtmatig plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben voor de initiële doeleinden waarvoor ze verzameld werden. In gevallen waar het een wettelijke verplichting is om persoonsgegevens bij te houden, zullen we typisch niet aan uw aanvraag kunnen voldoen.

Elke aanvraag tot gegevenswissing zullen wij in overweging nemen, en het besluit van deze overweging zullen wij aan u communiceren. 

5. Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om een (tijdelijke) beperking van de verwerking aan te vragen. Dit recht is van toepassing in volgende gevallen:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens
 • u vindt dat de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen. In plaats daarvan wenst u een beperking van verwerking
 • u wil dat uw gegevens bijgehouden worden in het kader van de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering, maar behalve de opslag van de gegevens mogen er geen verwerkingen plaatsvinden;
 • u hebt uw recht van bezwaar uitgeoefend, en u wacht op ons antwoord.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om ons te vragen om een kopie van uw gegevens, die leesbaar is door een machine. Dit recht is enkel van toepassing op gegevens die

 • verwerkt worden op basis van toestemming of in het kader van een contract
 • en waarbij die gegevens automatisch verwerkt worden (en dus bv. geen verwerkingen die op papier gebeuren).

7. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die gebeuren op basis van:

 • algemeen belang
 • gerechtvaardigd belang

 

Wij zullen u dan contacteren om deze belangen te motiveren. In de meeste gevallen zullen we samen een oplossing kunnen vinden.

8. Recht om onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan besluiten die enkel en alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of tenzij dit strikt noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren.

Bent u wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven?

Indien u de contractuele gegevens niet verstrekt kunnen we dat contract niet uitvoeren. Wettelijke gegevens verkrijgen we normaliter niet rechtstreeks via u en u kan niet kiezen om deze al dan niet te verstrekken.

Wat kan u doen indien u niet akkoord bent met de gegevensverwerking?

U kan steeds contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke: info@checkit.be

Samen komen we er zeker uit.